Jak se stát

členem spolku?


1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí s těmito Stanovami


2) Členství ve spolku (dále jen „členství“) vzniká


a) při založení spolku zakládajícími členy,

b) přijetím fyzické osoby výborem na základě písemné přihlášky, a zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok na běžný účet spolku č.: 115-2066760247/0100, VS (datum narození ve formátu) DDMMRRRR, jehož roční výši stanovil výboru spolku (1000,- Kč) a platit řádně členské příspěvky.


3) Vznikem členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.


4) Členství ve spolku zaniká:


a) vystoupením; členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena spolku o vystoupení doručeno výboru,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené výborem, přestože byl předem v písemné nebo jiné výzvě na tento následek prokazatelným způsobem upozorněn a na jednání výboru s ním byl prokazatelně seznámen; členství zaniká k poslednímu dnu v měsíci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem k uhrazení členského příspěvku,

c) vyloučením


1. porušuje-li nebo neplní povinnosti člena spolku, vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván výborem, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

2. dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo jeho řádný chod,


d) úmrtím.


5) Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku, ani na vypořádací podíl z té části jmění spolku, k níž byly členské příspěvky použity.

ZÁKAZ CHŮZE VE STOPĚ

Prosíme návštevníky našeho areálu, aby nevstupovali do upravených stop.

PARKUJTE OHLEDUPLNĚ

Buďte prosím ohleduplní k ostatním řidičům.

NEHÁZET ODPADKY NA ZEM

Děkujeme, že neodhazujete odpadky do přírody.

MAZLÍČKA NA VODÍTKU

Hlídejte si prosím své čtyřnohé mazlíčky.

Děkujeme!


Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka.
Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.

Naši partneři, díky kterým můžeme stopy udržovat v té nejlepší kvalitě.

Horský spolek
Adolfov, z. s.

Identifikační číslo: 04807278

Spisová značka: L 9901 vedená u Krajského
soudu v Ústí nad Labem

Sídlo spolku

Na Kopečku 3497/13,
400 11 Ústí nad Labem
Severní Terasa

Kontakty

Email: hsa@hsadolfov.cz

Datová schránka: jxxubss

Jsme na sociálních sítích